Spring til indhold

Indsatsplan - vold og trusler mod medarbejdere

Indsatsplan, vold og trusler mod medarbejdere, januar 2022

Situation

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

Definition på vold/overgreb:

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning.

Alarmering

Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • Hvad der er sket.
 • Hvor mange der har brug for hjælp.
 • Hvorfra du ringer.
 • Hvem du er.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Den stedlige leder alarmeres:

St. Merløse Skole v. Pia Engel Pedersen 72 36 23 32

Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91

herefter skolernes TR eller AMR 

 • herefter skolernes TR eller AMR tager imod/guider/supporterer hjælpen (112).
 • Den stedlige leder alarmeres:

herefter skolernes TR eller AMR kontakter øvrige ledere, og sammen tages stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

Opgaver

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden.
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse.

Handlinger

Straks:

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede.

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER:

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad den voldsramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

Den stedlige leder alarmeres

herefter skolernes TR eller AMR kontakter øvrige ledere, og sammen tages stilling til om chef skal orienteres.

Disse sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.

Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk

Stedlig leder tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

 

informerer andre relevante parter: Ansatte og børn, AMR/TRIO.  

 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af den stedlige leder: Den stedlige leder alarmeres:

og skolen/institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).

Den stedlige leder alarmeres:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32

  Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91

kontakter øvrige ledere, og sammen tages stilling til om der er grundlag for politianmeldelse.

Opfølgning:

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).

Den stedlige leder alarmeres:

følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.

vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

Ledelse og organisation

Den lokal krisestab er

St. Merløse Skole v. Pia Engel Pedersen 72 36 23 32, piaep@holb.dk

Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91, rigso@holb.dk

herefter skolernes TR eller AMR.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder alarmeres:

herefter skolernes TR eller AMR ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.

 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.

Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Bemanding og udstyr

I akutte tilfælde:


Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobiltelefon. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

Kommunikation

Den stedlige leder alarmeres:

 • St. Merløse Skole v. Pia Engel Pedersen 72 36 23 32, piaep@holb.dk
 • Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91, rigso@holb.dk

kontakter nærmeste ledere snarest muligt samme dag.

kontakter TRIO/AMR.

informerer Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk

 • Chef for Læring & Trivsel, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).

Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk
  Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: https://intranet/psykologerne / psykolog@holb.dk
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 2-10-2023Feedback

Sidst opdateret

02.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson