Spring til indhold

Indsatsplan ved overgreb på børn

Indsatsplan ved overgreb på børn, januar 2022

Situation

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om at et barn/en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf.

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb.

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet/den unge

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod:

 • Barnets forældre eller familie.
 • Andre i barnets netværk eller en ukendt.
 • En ansat.
 • Et andet barn/ung.

Alarmering

Som medarbejder skal man informere sin nærmeste leder (stedlige leder) om sin mistanke/viden.

Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:

Stedlig leder kontakter vagten i Den Sociale Indgang på 72 36 47 73 umiddelbart efter at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres.
På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/den unge/familien vurderer Vagttelefonen, hvad der videre skal ske.
Hvis mistanken retter sig imod en ansat

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af SIOU/BUOFs myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i SIOU/BUOF.

Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76

Leder af tværgående opgaver i Den Sociale Indgang: 72 36 46 37

Opgaver

 • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg.
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles.

Handlinger

Stedlig leder beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation.

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende:

 • Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie:

Beskrivelserne sendes efter aftale med Vagten hurtigst muligt som en underretning.
Sendes der fra en intern Holbæk Kommune mail sendes der til mailadressen: underretning@holb.dk.
Hvis der ikke sendes fra en Holbæk kommunal mail, sendes den til sikunderret@holb.dk (brug Send sikkert knappen)

 • Mistanken er rettet mod et andet barn:

Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb.

 • Mistanken er rettet mod en ansat:

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer chef for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet.

Ledelse og organisation

Den lokale krisestab er:

Stedlige ledere, herefter skolernes TR eller AMR

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender.

Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab (se delplan for roller).

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til:

 • Anmeldelse og/eller kontakt til politiet.
 • Eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte.
 • Hvordan der drages omsorg for de involverede parter.
 • Kontakt til den faglige organisation.
 • Andre forhold som har betydning for sagen.

Bemanding og udstyr

 

Kommunikation

 • Børneindsatsen tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn/unge orienteres. (Gælder mistanken én i barnets netværk eller en ansat må andre forældre og børn ikke)

Hvis mistanken gælder en ansat, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende:

 • Orientering til offentligheden – og samarbejdet med pressen.

 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres.

Kontaktoplysninger

 • Vagttelefonen: 72 36 47 73
 • Leder af myndighed, Børn og Unge: 72 36 12 76
 • Leder af tværgående opgaver, Den Sociale Indgang: 72 36 46 37
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk
 • St. Merløse Skole v. Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sådan yder du psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Opdatering/ændring

Den 2-10-2023 Lærke ChristianssonFeedback

Sidst opdateret

02.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson